ПОЛІТИКА ОРІЄНТОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНЬ ЗАМОВНИКІВ, ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 

Політика КНП «ЦПМСД «ЮВІЛЕЙНИЙ» РМР – відновлення здоров’я наших пацієнтів шляхом надання якісної й доступної медичної допомоги. Безперервне поліпшення якості медичних послуг ми розглядаємо як основу для розвитку нашого медичного закладу в інтересах пацієнтів та всіх зацікавлених сторін. Якість з усіх напрямків діяльності визначена першочерговим завданням кожного співробітника.

Стратегічні цілі у сфері якості КНП «ЦПМСД «ЮВІЛЕЙНИЙ» РМР:

1. Надання медичних послуг, що відповідають міжнародним стандартам якості і зростаючим вимогам та очікуванням пацієнтів, суспільства, корпоративних клієнтів, співробітників закладу.

2. Освоєння та впровадження передових технологій, що сприяють підвищенню ефективності роботи організації.

3. Збереження формування позитивного іміджу закладу, дотримуючись зобов’язань перед  пацієнтами, партнерами та співробітниками.

4. Підвищувати професійний рівень працівників шляхом проведення  навчання, участі в семінарах, конференціях, тренінгах, піклування про соціальні потреби працівників.

5. Забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень та діяльності.

Для досягнення стратегічної мети КНП «ЦПМСД «ЮВІЛЕЙНИЙ» РМР визначено такі основні завдання:

1. Створення, впровадження та постійне поліпшення і вдосконалення системи управління якості, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, що дозволяє домогтися ефективного управління всіма процесами, які впливають на якість медичних послуг.

2. Впровадження інформаційних технологій, що забезпечують ефективну взаємодію і моніторинг якості роботи всіх підрозділів медичного закладу.

3. Здійснення регулярної експертизи якості всіх видів наданої медичної допомоги.

4. Створення системи моніторингу задоволеності споживачів якістю наданих медичних послуг.

5. Розроблення і впровадження системи мотивації персоналу для залучення його до активної діяльності з удосконалення.

6. Використання нових методів і технологій надання спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги, що дозволяє домагатися гарантованих результатів лікування.

7. Ми прагнемо підвищити доступність високоспеціалізованої ефективної медичної допомоги для населення шляхом розвитку високотехнологічних послуг, їх постійного поліпшування за умови економного витрачання наявних ресурсів, дотримання єдиної ідеології лікування захворюваності на основі принципів доказової медицини і компетентності персоналу.

8. Ми будуємо наші стосунки з партнерами – пацієнтами, їх представниками, колегами з інших закладів охорони здоров’я, постачальниками ресурсів, вищими органами управління – на основі взаємовигідного співробітництва.

Для реалізації поставлених цілей і завдань КНП «ЦПМСД «ЮВІЛЕЙНИЙ» РМР дотримується таких принципів:

1. Надаємо медичну допомогу з урахуванням прав, інтересів, очікувань, особливостей пацієнтів і відповідно до медичних показань.

2. Систематично аналізуємо результати своєї роботи і націлені на підвищення рівня професійної компетенції, ділової культури та якості медичного обслуговування.

3. Вивчаємо досягнення сучасної науки і медичної практики та впроваджуємо нові технології, що дозволяють отримати гарантовані результати діагностики і лікування.

4. Використовуємо правила медичної етики і деонтології та загальнолюдських моральних норм у професійній діяльності.

5. Орієнтуємося на організацію управління нашим медичним закладом відповідно до норм ДСТУ ISO 9001:2015 і принципів системи якості.

6. Здійснюємо управління клінічними процесами, враховуючи  управління клінічними ризиками.

Основа діяльності нашого медичного закладу – людські ресурси. Кваліфікований персонал є запорукою сучасного рівня медичної допомоги населенню, попередження відхилень від заданих цілей щодо досягнення високоякісних результатів діяльності медичного закладу, тому ми постійно забезпечуємо безперервну післядипломну освіту фахівців, створюємо умови для мотивації їх до праці та професійного розвитку.

Безперервне покращення якості медичної допомоги населенню та розвиток КНП «ЦПМСД «ЮВІЛЕЙНИЙ» РМР – надійна умова стабільності діяльності на благо всіх зацікавлених сторін.

Ми орієнтуємося на задоволеність поточних і майбутніх потреб наших пацієнтів, а також намагаємося випередити їх очікування.

Лише відкрите співробітництво, розуміння спільних цілей і завдань сприяють високоякісній медичній допомозі населенню на всіх етапах її надання.